ကျွန်ုပ်တို့၏လက်မှတ်

ဘက်ထရီ-CE

ဘက်ထရီ-CE

PDU-CE

PDU-CE

Voltage Stabilizer-CE

Voltage Stabilizer-CE

UPS-CE

UPS-CE

企业资信等级证书-英文

AAA ချေးငွေလုပ်ငန်း

企业信用等级证书+英文

ခရက်ဒစ်အဆင့်သတ်မှတ်လက်မှတ်

环境管理体系认证证书-英文

ISO14001 ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

职业健康安全管理体系认证证书-英文

ISO45001 လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

质量管理体系认证证书-英文

ISO9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

လိုက်နာမှုလက်မှတ်

လိုက်နာမှုလက်မှတ်

လိုက်နာမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ၂

လိုက်နာမှုလက်မှတ်