ဝန်ဆောင်မှု

1. ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောဝန်ဆောင်မှုများ

OEM နှင့် ODM ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါ။
FAT ဝန်ဆောင်မှုပေးပါ။
စက်ရုံလည်ပတ်မှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
အပိုပစ္စည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
စက်ပစ္စည်းများ အာမခံ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။

2.Professional ဝန်ဆောင်မှုများ

OEM နှင့် ODM ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါ။
FAT ဝန်ဆောင်မှုပေးပါ။
စက်ရုံလည်ပတ်မှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
အပိုပစ္စည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
စက်ပစ္စည်းများ အာမခံ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။

ဝန်ဆောင်မှု